Rólunk

Hírek, közlemények

HIÁNY, ERŐHIÁNY, MUNKAERŐHIÁNY

Dr. Küttel Sándor, a PHOENIX Pharma Zrt. stratégiai tanácsadójának véleménycikke

Hónapok, évek óta olvasom a gyógyszerészhiányról szóló, néha drámai hangvételű megnyilvánulásokat. Feleségem révén személyes érintettségem van a dologban, a PHOENIX vezéreként is sok-sok tragikus, megoldhatatlan helyzettel szembesültem az elmúlt években, ráadásul anno, 12 éven keresztül a gyógyszerészképzésben is részt vettem. E tapasztalatok alapján szeretnék néhány gondolatot megosztani a kérdésről.

A cikket vitaindítónak szánom, és ha bárki is konfrontatívnak érzi, az azért van, mert szeretném, hogy egy olyan szakmai vita alakuljon ki, ahol nincsenek tabutémák.

Hogy mit is jelent ez a cím? Hiány a forrásokból és az információkból, erőhiány az érdekképviseletben, és napjaink egyik nagy problémája, mely az előző kettőből is következik: a munkaerőhiány.

Sok fórum foglalkozott már a gyógyszerészhiánnyal, mely egy visszatérő gond. Csak megjegyzem, hogy ma már a szakasszisztensek hiánya is az, de maradjunk első körben a gyógyszerészeknél.

Többen elmondták már, és ez látszik a mindennapokban is, hogy nagyobb az igény a gyógyszerészekre annál, mint az egyetemek kibocsátása. Ha figyelembe vesszük azt, hogy az egyetemekről nem csak a gyógyszertárakba vezet az út, akkor a helyzet még rosszabb.

Sajnos szerintem a mindenkori kormányzat sem bővíti egy olyan szakra felvehető hallgatók számát, ahol a végzettek túlnyomó többsége magánvállalkozásokhoz kerül. Így itt is inkább a fizetős létszám bővítése képzelhető el.

A gyógyszerészhiánynak nyilván több oka is lehet. Például valóban kevés az egyetemi jelentkező, de itt van a gyógyszertárak megtartóerejének problematikája, a gyógyszerészi hivatás presztízse, a jövedelmi viszonyok alakulása is. Mindebből következik, hogy szerintem az aktív gyógyszertári gyógyszerészek korfája sem túl rózsás. Ez persze csak személyes tapasztalatom a meglehetősen kiterjedt ismeretségi körömben, de jó lenne ennek a korfának az alakulását is rendszeresen nyomon követni.

Bérek alakulása

Sokszor hallottam, hogy „elszabadultak a gyógyszerész bérek”. Ugyanakkor fel kell tennünk egy másik kérdést is. Mennyi az annyi? Nem arról van szó, hogy a gyógyszerészbérek most emelkednek a megfelelő szintre? Végül is orvosi egyetemet végzett szakemberekről beszélünk. Értem és megértem, hogy a növekvő munkabérek kitermelése egyes gyógyszertáraknak gondot okoz, de ahogy más ágazatokban is, úgy a gyógyszerészeknél is végre ki kell alakulnia egy megfelelő bérszínvonalnak. Ez a gyógyszerész-hiány megszüntetésének egyik fontos sarokpontja is.

Nézzük csak meg a pedagógusok vagy a háziorvosok helyzetét. Persze tudom, hogy amíg a pedagógusok nagyrészt állami forrásokból kapják fizetésüket, addig a gyógyszertári szakszemélyzet bérét magánvállalkozásoknak kell kitermelni, ugyanakkor a gyógyszertárak mint magánvállalkozások nagyon sok állami kötöttség mellett tehetik ezt meg.
Miközben tehát arról hallunk, hogy javul a gyógyszertárak helyzete, mert javulnak például a kintlevőségi adatok, addig a bérekre, fejlesztésekre fordítandó források sok helyen hiányoznak.

Egyszerűen csak arról van szó, hogy jó lenne pozícionálni a gyógyszerészek bérhelyzetét a társadalomban.

Jó lenne rendszeresen látni az átlag- és a mediánbérek alakulását az ágazatban, biztosan tanulságos lenne. A félreértések elkerülése érdekében jelzem: nem arról van szó, hogy a gyógyszerészi bérek egységesítése felé hajlanék, hiszen eltérő bérek mögött sokszor eltérő teljesítmények is vannak. Egyszerűen csak arról van szó, hogy jó lenne pozícionálni a gyógyszerészek bérhelyzetét a társadalomban.

A bérnövekedés valóban lehet a hiány egyik következménye is, különösen, ha a helyettesítési pénzeket tekintjünk. A jelenlegi helyzetben érthető, hogy sokan nem is kívánnak egy adott patikában dolgozni. A  helyettesítésekkel sokkal jobban lehet keresni, a szabadság is jobban szabályozható, ráadásul a személyi jogos gyógyszerész nem szakmai jellegű felelősségvállalásából szinte semmit nem kell teljesíteni (rendelés, gazdálkodás, stb).
A helyettesítési órabérek és a helyettesítések keretében végzett munka minősége megérne egy külön fejezetet. Tisztelet azoknak a helyettesítőknek, akik valódi munkát végeznek a gyógyszertárakban, ugyanakkor tudható az is, hogy vannak, akik a nevüket és csak a jelenlétüket adják el jó pénzért a gyógyszertár nyitvatarthatóságának érdekében. De a létszámrendeletre még visszatérünk.

A forrásteremtés ügyében tehát lenne az érdekképviseletnek tennivalója bőven. Tudom azt is, hogy a Magyar Gyógyszerészi Kamara egyszerre érdekképviseletként és köztestületként nincs könnyű helyzetben, de hát a magyar gyógyszerészek időről-időre mégiscsak az MGYK vezetőségébe helyezik bizalmukat. Ha pedig nem az MGYK, akkor ki vagy mi…?

A hivatásunk népszerűsítése

Csupor Dezső kollégától olvastam azt a gondolatot, hogy marketingeszközökkel is segíteni kellene a gyógyszerészhiány megoldását, azaz költeni kellene hivatásunk népszerűsítésére. Még mielőtt jobban belemennék e témába, szeretném leszögezni, hogy ez mindenképpen egy megfontolandó javaslat még akkor is, ha csak középtávú eredményekkel járhat, és akkor is, ha még további kérdéseket is felvet.

De milyen marketingüzenetekkel operáljunk? Nézzünk példákat: felelősségteljes, szép hivatás, segít az embereken, komoly szakmai kihívásokkal jár, folyamatos fejlődést igényel, magas presztízst és tisztességes megélhetést biztosít, stb. stb. Biztos lenne még más is, de mi az, ami vonzó lehet hivatásunkban a fiatalok számára?
Tudjuk azt, hogy a fiatalok ma mit gondolnak a gyógyszertári gyógyszerészmunkáról? Ennek ismerete azért lenne fontos, mert így jobban megfogalmazhatóvá válhatnának üzeneteink. Ez pedig kutatást igényel, ami ismét csak pénzbe kerül.

A hivatás népszerűsítésében az MGYK-nak az Egyetemekkel összefogva lehetne nagyobb szerepe. A cél az lenne, hogy a középiskolások érdeklődését felkeltsék a gyógyszerészi pálya iránt. Erre létre lehetne hozni egy gyógyszerész-utánpótlásért felelős munka-szervezetet vagy bizottságot a Kamarán belül. A kommunikáció azonban akkor lehet igazán eredményes, ha annak igazságtartalma bebizonyosodik.
Már az egyetemi jelentkezők is tájékozódnak a valós helyzetről, ne becsüljük alá őket. De tételezzük fel, hogy több egyetemi hallgató lesz ezáltal, és tételezzük fel azt is, hogy a hallgatók veszik az akadályokat. Majd eljön az idő, amikor a hallgatók gyakorlatra különféle gyógyszertárakba kerülnek. Ott aztán testközelből szereznek tapasztalatokat mindenről: a munkáról, a megbecsülésről és minden korábbi marketingüzenet igazságáról.

Hogy ez miért fontos? Azért, mert ott a gyakorlaton még egyáltalán nem biztos, hogy a hallgató merre is megy majd tovább az egyetem után. Ha nem a gyógyszertári munkát választja, akkor nem érhető el a kitűzött cél. Tehát a marketingüzenet egy dolog, de azzal is szembe kell nézni, hogy megfelel-e annak a mindennapi valóság.

És itt felvetődik egy újabb kérdés, nevezetesen a családi patikák helyzete.
Miért van az, hogy egyre több helyen az utódok nem veszik át a ’praxist’ szüleiktől? Személyes tapasztalatból tudom, hogy van, amikor a gyerekek érdeklődési köre egyszerűen más, ez érthető. De lehetnek más okok is a háttérben? Például a gyerekek látják a szüleik gyakran önkizsákmányoló életmódját sok vidéki patikában? Vagy éppen a gyógyszertár által biztosított jövedelmezőséggel elégedetlenek? Talán érdemes lehetne kutatni ezt a területet is.

A gyógyszertárak munkaerő-megtartása

A munkaerő megtartásában a bérnek nyilván fontos szerepe van, ugyanakkor nem újdonság az sem, hogy a bérezésen kívül egyéb tényezők is szerepet játszhatnak a jó munkatársak megtartásában. Ezek az egyéb eszközök alkalmasak arra, hogy bizonyos bérkülönbségeket kompenzáljanak.
Fontosak a munkakörülmények, a bizalom, a delegált feladatok, az ötletek, javaslatok figyelembe vétele, a jó légkör és közösség, valamint az egyéb juttatások. Nem mellesleg fontos az is, hogy a gyógyszertár közös munkával elért eredményeiből részesüljenek az alkalmazottak is.

Fontosak a munkakörülmények, a bizalom, a delegált feladatok, az ötletek, javaslatok figyelembe vétele, a jó légkör és közösség, valamint az egyéb juttatások.

Hogy miként lehet közös az eredmény? Ez akkor lehetséges, ha folyamatos teljesítményértékelés történik. Ennek megvannak a maga formái, utána lehet nézni a szakirodalomban is. De hadd jegyezzem meg, hogy ezekkel a kérdésekkel is intenzívebben kellene foglalkozni a különféle konferenciákon, szaklapokban. Tudom, hogy vannak olyan gyógyszertárak, ahol ezeket az eszközöket aktívan és eredményesen használják, ők biztosan örömmel adnának számot tapasztalataikról.
Az általános gyógyszerészhiányt ezek az eszközök rövid távon nem oldják meg, de már rövid távon is segítenek az adott patikáknak a munkaerő-megtartásban. És egy ilyen eszközökkel élő patikában többen is vállalnának munkát.

A képzési rendszer reformja

Mielőtt továbbmennénk, Tisztelt Olvasó, engedjen meg nekem egy kis történeti áttekintést.
Az 1960-70-es években voltam tizenéves, és a háttérből figyelhettem Küttel Dezső és barátai heroikus küzdelmét az akkori gyógyszerészi felfogás ellen.
Akkor azt gondoltam, hogy ez a „szocialista” rendszer sajátja és ennek akkor ott így kell megtörténnie. Ma már látom, hogy az emberi hülyeség párt-, kor- és ideológia-semleges.

Szóval Küttel Dezső, barátjával, Horváth Dénessel együtt támogatta az akkor úttörő Nikolits Károly gyógyszerészt, akinek valamilyen csodálatos módon sikerült egy gyógyszertári asszisztens képzőt létrehozni Sopronban. (Szép és hosszú történet.) Akkor ennek mindenki tapsolt, az intézmény évtizedekig működött, a magas színtű asszisztens-képzésnek sokáig ez volt a bázisa országszerte.

A dolog azért érdekes napjainkban, mert az akkor végzett utolsó „soproniak” most mennek nyugdíjba, a budapesti iskola végzettjei pedig erős negyvenesek. Ha ezt a gárdát egy mozdulattal kivesszük a jelenlegi rendszerből, abba belegondolni is rossz.

A Nikolits-Küttel-Horváth triónak volt egy kiváló kapcsolatrendszere a hatvanas évek német, osztrák, angol és francia gyógyszerészoktatásával, és így kellő rálátásuk is volt arra. Volt egy elképzelésük, mely szerint az addigi iskola alapjaira építve, nyugati mintára meg lehetne reformálni a magyar gyógyszerész-képzést, egy a BSC – MSC kétlépcsős rendszerre hasonlító iskolára, mely nyilván erősítette volna az asszisztens gyógyszertári helyzetét, és egyértelműen a kevesebb gyógyszerészjelenlét felé tolta volna a rendszert. Akkor hihetetlen ellenállásba ütközött a dolog és villámgyorsan eltűnt a gondolatokból is.

Az egyetem elvégzése után tanársegéd lettem a SOTE Gyógyszerészeti Intézetben. Tíz éven keresztül voltam szóbeli felvételi bizottság tagja. Volt olyan év, amikor 12-13 ponttal felvettünk fiatalokat az egyetemre, amikor 20 pont volt a maximum. Itt kérek elnézést azoktól, akik ebbe a kategóriába estek, de ők valószínűleg kiváló BSC diplomások lettek volna.

Apámék elgondolása akkor kútba esett. Mi volt az ok? Az egyetemi oktatók létszámát ezek alapján csökkenthetik? Talán egyes gyógyszerészek úgy gondolták, hogy az asszisztens pozícióba helyezése az ő elismertségüket rontja? Lehet, hogy egy jól képzett BSC jobb lesz náluk? Féltékenység, kevélység, butaság? Most már mindegy. De miért is mesélem ezt el?

Itt állunk egy olyan helyzetben, ahol óriási a gyógyszerészhiány, és ezen az elmúlt időszak intézkedései még rontottak is. Legendákat hallani arról, hogy sok gyógyszertárban, különösen vidéki és fiókgyógyszertárban egy gyógyszerész kering naphosszat és egyszerre 4-5 helyen van.
Számomra nyilvánvaló, hogy ezek a legendák igazak. De mi a homokba dugjuk a fejünket és a SZAKMA elhivatottságát hirdetjük napestig.
Miért nem lehet egy olyan minőségbiztosítási rendszert kidolgozni, ahol a szakasszisztens tevékenységi körét pontokba szedve szabályozzuk, és hagyjuk önállóan dolgozni? Nyilvánvalóan ezt a kört szélesen kell hagyni, mert jelenleg is nagyon sok feladatot tud ellátni, amikor mi is ott vagyunk. Miért nem lehet az oktatást ebbe az irányba indítani? Természetesen ma már egészen más rendszert lehet csak felépíteni, mint anno az én fiatalkoromban, de megérné az együttes gondolkodás.

Olyan gyógyszerészi feladatokat misztifikálunk, amelyek átgondolandók. Miért is nem keverhet össze egy jól képzett szakasszisztens Ftorocortot Refrigeránssal és adhat ki? Miért nem adhatja ki felügyelet nélkül annak a betegnek a gyógyszerét, akinek minden hónapban ugyanazt írják évek óta? Van most erre a gyógyszerésznek közvetlen rálátása?
Természetesen a képzettebb szakasszisztensek ugyanúgy magasabb bérigényt jelentenének a gyógyszertáraknak, de az biztos, hogy a gyógyszertárak működtetéséhez nagyobb lenne a merítés.

A gyógyszertári munka változása

Ma bizonyos leleteinket 2-300 km távolságból értékeli egy orvos, aki akár 5-10 intézmény online ügyeletét látja el. Távolból orvosi konzíliumokat tartanak. Az orvosok egyre inkább emlegetik a telemedicina fontosságát munkájuk során. A gyógyszerészeket viszont köti a létszámrendelet.

Miért nem tudjuk elképzelni azt a helyzetet, hogy egy jól meghatározott minőségbiztosítási rendszerben, pontosan lefektetett asszisztensi kompetenciák mellett a kolléga/ kolléganő egyedül ellátja a feladatát? Pontosan tudja, mikor kell bejelentkezni a gyógyszerészéhez például egy mobiltelefonon, aki akár azonnal a beteggel is kommunikálhat a távolból. 2021-et írunk!

Ha valaki attól fél, hogy így a gyógyszerész imázsa sérül, megjegyzem, hogy akihez online kell bejelentkezni, az általában fontos ember, ha valaki több gyógyszertár irányában ügyel, az még fontosabb ember!

De nem is ez a fontos. A lényeg, hogy a biztonságos gyógyszerellátás megtartása mellett érdemes elgondolkodni a korszerű eszközök használatának lehetőségén, különösen jelenlegi, szorult helyzetünkben.

Végezetül tudom, hogy egyes felvetések után sokan szeretnének most megkövezni, de Küttelként kötelességem felhívni a gyógyszerész-társadalom figyelmét arra, hogy változások szükségesek! A képzésben, a munkában és sok mindenben! Ha valami megfogalmazhatatlan érdek nevében rossz irányba kormányozzuk hajónkat, és ha mindenki a rossz oldalon bámul a vízbe, felborul, mint a Vasa Stockholmban.  

 

Dr. Küttel Sándor

2021. november 3.